Inleiding 

Dit is het Privacystatement van Rutolux Groesbeek BV te Groesbeek, houder van de website www.rutolux.nl

Rutolux Groesbeek BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Rutolux Groesbeek BV hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. Rutolux Groesbeek BV houdt zich hierbij aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van Rutolux Groesbeek BV, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacystatement.

Verwerking persoonsgegevens 
In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie aanvraagt, producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met Rutolux Groesbeek BV, raakt Rutolux Groesbeek BV bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Rutolux Groesbeek BV verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen. Daarnaast gebruikt Rutolux Groesbeek BV de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten. Hierbij tracht Rutolux Groesbeek BV rekening te houden met uw voorkeuren. Overigens, voor de bezoeker die nog niet eerder een overeenkomst met Rutolux Groesbeek BV heeft gesloten, heeft te gelden dat onze nieuwsbrief enkel zal worden ontvangen indien de bezoeker zich hiervoor inschrijft.

Indien u niet (langer) informatie van Rutolux Groesbeek BV wilt ontvangen, dan kunt u dit te allen tijde aangeven, door een mail te sturen naar info@rutolux.nl

Rutolux Groesbeek BV verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen aan derden als zij dit ter uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en de overeenkomsten noodzakelijk acht. Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. Ten aanzien van de persoonsgegevens die Rutolux Groesbeek BV (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Rechten van de gebruiker
Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, kan daartoe contact worden opgenomen met Rutolux Groesbeek BV. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering kunnen zowel online (via home@Rutolux Groesbeek BV.com) als op het fysieke adres van Rutolux Groesbeek BV worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door Rutolux Groesbeek BV in behandeling genomen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Beveiliging
Rutolux Groesbeek BV spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden beveiligd via een firewall tussen het internet en de website van Rutolux Groesbeek BV en een firewall op haar server.

Aansprakelijkheid 
Rutolux Groesbeek BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan.

Verwijzingen naar andere websites 
Op de website van Rutolux Groesbeek BV kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Rutolux Groesbeek BV geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook het privacy statement van deze websites te raadplegen. Rutolux Groesbeek BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.

Wijzigingen 
Rutolux Groesbeek BV behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacystatement. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door Rutolux Groesbeek BV op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacystatement van Rutolux Groesbeek BV.

Vragen 
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Rutolux Groesbeek BV, dan kunt u deze schriftelijk aan ons stellen via info@rutolux.nl

-

Het huidige Privacystatement is laatstelijk bijgewerkt op 10 februari 2019.